Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Naar België komen

Naar België komen

COVID-19: uitzonderlijke situatie, uitzonderlijke procedures

A. Algemeen kader
B. Specifieke omstandigheden
C. Procedure

A. ALGEMEEN KADER 

Niet-essentiële reizen naar België vanuit Canada zijn momenteel verboden.

Toerisme, familiebezoek en zakenreizen in België zijn dus niet toegestaan, noch voor Canadese burgers, noch voor inwoners in Canada.

B. SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN 

Uitzonderlijk gelden de tijdelijke reisbeperkingen niet voor bepaalde nationaliteiten of voor personen die een essentiële functie vervullen of een essentiële behoefte hebben.

De volgende personen zijn toegestaan om naar België te reizen, onder de gewoonlijke voorwaarden voor toegang tot het grondgebied (bv. visum) :

  • Voor eender welk motief:

-Belgische burgers
-Burgers van de Europese Unie, van de Schengenruimte of een geassocieerde staat (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland)
-Langdurig ingezetenen Europeanen (in België of ergens anders in Europa)

Familieleden van eenzelfde huishouden* van bovenvermelde personen kunnen ook naar België reizen voor eender welk motief. Als zij de Belgische nationaliteit niet hebben en buiten de Europese Unie, de Schengenruimte of het Verenigd Koninkrijk verblijven, moeten zij een reisvergunning aanvragen.

*Huishouden: echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, nakomelingen jonger dan 21 jaar,  voorouders ten laste, directe kinderen van de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner of zijn/haar voorouders ten laste.

  • Voor essentiële redenen
  1. Zakenreizen van personeel uit sleutelsectoren
  2. Zakenreizen van personeel uit de andere sectoren
  3. Internationale of Schengen-doorreis
  4. Reizen om dwingende gezinsredenen
  5. Reizen voor essentiële behoeften

1. Zakenreizen van personeel uit sleutelsectoren

-Gezondheidssector: de professionele verplaatsingen van het zorgpersoneel, onderzoekers op het gebied van gezondheid en de beroepskrachten uit de ouderenzorg;
-Grensarbeid: de professionele verplaatsingen van de grensarbeiders;
-Landbouw: de professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders;
-Transport: de professionele verplaatsingen van het vervoerspersoneel;
-De diplomaten in functie, het personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties,het militair personeel, het personeel van de Federale Politie, het personeel van de civiele bescherming, het personeel van de openbare ordediensten, het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het douanepersoneel en de humanitaire werkers, wanneer de reis noodzakelijk is bij de uitoefening van hun functie;
-De professionele verplaatsingen van zeevarenden

2. Zakenreizen van personeel uit de andere sectoren

-Reizen van hooggekwalificeerde personen, wanneer hun werk economisch noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of uitgevoerd vanuit het buitenland; met inbegrip van reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer zij beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit
-Reizen van personen die als werknemer in België komen werken, met inbegrip van au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest  (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn)
-Reizen van personen die als zelfstandige in België komen werken, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest  (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn)

3. Internationaal of Schengen-doorreis

Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen (extra- en intra-Schengen)

4. Reizen om dwingende gezinsredenen

-Reizen in het kader van begrafenissen en crematies (verwantschap = 1ste en 2de graad )
-Reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken (verwantschap = 1ste en 2de graad)
-Reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging (met inbegrip van visa met het doel om samenwoning of huwelijk)Bezoeken aan een echtgenoot of een geregistreerde partner die in België woont, wanneer de echtgenoten of de geregistreerde partners, om professionele of persoonlijke redenen, niet samenwonen
-Reizen naar een niet geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont; (zie instructies voor een aanvraag om een attest voor niet geregistreerde partners)
-Bezoeken van de echtgenoten en kinderen van diplomaten, wanneer ze over een verklaring op erewoord beschikken zoals bedoeld door het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken

5. Reizen voor essentiële behoeften

-Reizen om humanitaire redenen, met inbegrip van reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandelingen, om bijstand te verlenen aan een bejaarde, minderjarige, kwetsbare of gehandicapte persoon;

-Verplaatsingen van onderdanen van derde landen voor studiedoeleinden, met inbegrip van de verplaatsingen van leerlingen, studenten, stagiairs die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst; 

C.PROCEDURE

Iedere persoon die om een essentiële reden naar België wilt reizen, moet eerst toestemming krijgen van het Consulaat, in de vorm van een visum of een reisattest. Aanvragen voor de andere categorieën blijven tot nader order geschorst.

Voor een lang verblijf (>90 dagen) van essentiële karakter is een D-visum voor lang verblijf vereist.

Voor een kort verblijf (<90 dagen) van essentiële karakter moet een C-visum voor kort verblijf worden aangevraagd voor de nationaliteiten die hiervoor in aanmerking komen. In geval van vrijstelling, moet u om een "attest van essentiële reis" vragen via e-mail aan het Consulaat-Generaal van België in Montreal, met vermelding van de essentiële reden. Het attest is niet vereist voor zeevarenden, doorreis en diplomaten.

Gelieve a.u.b. de webpagina Visa for Belgium te raadplegen om een visum aan te vragen.

Vóór uw reis:

Om te kunnen reizen moet elke reiziger :

Waarschuwing

Toegang tot het Belgische grondgebied valt niet onder de bevoegdheid van het Consulaat-Generaal van België in Montreal, maar onder de bevoegdheid van de grenscontrole. Deze laatste is dus de enige dat het recht heeft om een reiziger de toegang tot België toe te staan of te weigeren.

Elke reiziger moet aan de grenscontrole en aan de luchtvaartmaatschappij kunnen aantonen dat hij of zij aan de binnenkomstvoorwaarden zal kunnen voldoen bij aankomst aan de Schengen-buitengrenzen door middel van de nodige documenten.