Ambassade en Consulaten van België in Canada
Home Naar België komen

Naar België komen

COVID-19: uitzonderlijke situatie, uitzonderlijke procedures

A. Algemeen kader
B. Specifieke omstandigheden
C. Procedure

A. ALGEMEEN KADER 

  1. Belgische, Europese of ingezeten burgers

Sinds 19 april 2021 zijn niet-essentiële reizen naar België - onder voorwaarden - opnieuw toegestaan voor bepaalde categorieën personen:    

  • Personen met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of van het Schengengebied (met inbegrip van Belgische onderdanen);
  • Personen (van alle nationaliteiten) die hun hoofdverblijfplaats in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie of het Schengengebied hebben.

Indien u tot een van deze categorieën behoort, betekent de opheffing van het reisverbod echter niet dat u wordt aangemoedigd om te reizen: integendeel, niet-essentiële reizen blijven sterk ontmoedigd totdat de sanitaire omstandigheden zijn gestabiliseerd. 

  1. Canadese burgers of niet-Europese ingezetenen van Canada

Reizen naar België vanuit Canada is verboden, tenzij er sprake is van een "essentiële reden" (zie Afdeling B. BIJZONDERE VOORWAARDEN).

B. SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN 

 

Reizigers die zijn onderworpen aan de reisbeperkingen krachtens punt A.b mogen reizen met inachtneming van de normale voorwaarden voor toegang tot België, op basis van een visum of een essentieel reiscertificaat:

  • Voor essentiële redenen
  1. Zakenreizen van personeel uit sleutelsectoren
  2. Zakenreizen van personeel uit de andere sectoren
  3. Internationale of Schengen-doorreis
  4. Reizen om dwingende gezinsredenen
  5. Reizen voor essentiële behoeften

1. Zakenreizen van personeel uit sleutelsectoren

-Gezondheidssector: de professionele verplaatsingen van het zorgpersoneel, onderzoekers op het gebied van gezondheid en de beroepskrachten uit de ouderenzorg;
-Grensarbeid: de professionele verplaatsingen van de grensarbeiders;
-Landbouw: de professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders;
-Transport: de professionele verplaatsingen van het vervoerspersoneel;
-De diplomaten in functie, het personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties,het militair personeel, het personeel van de Federale Politie, het personeel van de civiele bescherming, het personeel van de openbare ordediensten, het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het douanepersoneel en de humanitaire werkers, wanneer de reis noodzakelijk is bij de uitoefening van hun functie;
-De professionele verplaatsingen van zeevarenden

2. Zakenreizen van personeel uit de andere sectoren

-Reizen van hooggekwalificeerde personen, wanneer hun werk economisch noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of uitgevoerd vanuit het buitenland; met inbegrip van reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer zij beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit
-Reizen van personen die als werknemer in België komen werken, met inbegrip van au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest  (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn)
-Reizen van personen die als zelfstandige in België komen werken, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest  (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn)

3. Internationaal of Schengen-doorreis

Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen (extra- en intra-Schengen)

4. Reizen om dwingende gezinsredenen

-Reizen in het kader van begrafenissen en crematies (verwantschap = 1ste en 2de graad )
-Reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken (verwantschap = 1ste en 2de graad)
-Reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging 
-Reizen naar een niet geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont; (de partners moeten meerderjarig en ongehuwd zijn);  (zie instructies voor een aanvraag om een attest voor niet geregistreerde partners)
-Bezoeken van de echtgenoten en kinderen van diplomaten, wanneer ze over een verklaring op erewoord beschikken zoals bedoeld door het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken
-De bezoeken aan een echtgenoot of een geregistreerde partner die in België woont, wanneer de echtgenoten of de geregistreerde partners, om professionele of persoonlijke redenen, niet samenwonen;   
-De reizen in het kader van co-ouderschap met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting;

5. Reizen voor essentiële behoeften

-Reizen om humanitaire redenen, met inbegrip van reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandelingen, om bijstand te verlenen aan een bejaarde, minderjarige, kwetsbare of gehandicapte persoon;

-Verplaatsingen van onderdanen van derde landen voor studiedoeleinden, met inbegrip van de verplaatsingen van leerlingen, studenten, stagiairs die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst; 

C.PROCEDURE

 

Iedereen die om een essentiële reden naar België wil reizen, moet eerst toestemming krijgen van het consulaat, in de vorm van een visum of een reiscertificaat*. Aanvragen voor andere categorieën blijven tot nader order geschorst.

*Met uitzondering van Belgische onderdanen, onderdanen van de Europese Unie of van het Schengengebied en personen die langdurig in België of in Europa verblijven (zie Titel A. ALGEMEEN KADER).

Op enkele beperkte uitzonderingen na, moet iedereen die een reisvergunning wil aanvragen bij het Consulaat-generaal van België in Montreal, legaal verblijven in en vertrekken uit zijn jurisdictie, namelijk Canada, de Bermuda-eilanden en de territoriale gemeenschap van Saint-Pierre en Miquelon.

Voor een lang verblijf (>90 dagen) van essentiële karakter is een D-visum voor lang verblijf vereist.

oor een kort verblijf (<90 dagen) van wezenlijke aard: een C-visum, voor een kort verblijf, moet worden aangevraagd voor de nationaliteiten die daaraan onderworpen zijn. In geval van vrijstelling vraagt u per e-mail een "attestatie van noodzakelijke reis" aan bij het consulaat-generaal van België in Montreal met vermelding van de noodzakelijke reden, behalve voor echtgenoten met een geregistreerd partnerschap, die een aanvraag per post moeten indienen.  Het attest is niet vereist voor zeelieden, transitpersoneel en diplomaten.

Gelieve a.u.b. de webpagina Visa for Belgium te raadplegen om een visum aan te vragen.

Vóór uw reis:

Avant votre voyage

Om te kunnen reizen, moet elke reiziger :

- een "Passenger Location Form" (PLF) in te vullen binnen 48 uur voor aankomst in België 

- geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de gezondheidssituatie en de voorwaarden voor binnenkomst in België, met name wat betreft de COVID-19-tests: test vóór vertrek voor niet-ingezetenen of test bij aankomst voor ingezetenen + 2e test op dag 7 na uw aankomst; 

- bereid je voor op een quarantaine van 10 dagen bij aankomst in België; 

- controleer de specifieke sanitaire maatregelen die door de luchtvaartmaatschappij zijn genomen;  

- in geval van doorvoer, naast de Belgische maatregelen ook de maatregelen van het land van doorvoer in acht te nemen. 

Waarschuwing

Toegang tot het Belgische grondgebied valt niet onder de bevoegdheid van het Consulaat-Generaal van België in Montreal, maar onder de bevoegdheid van de grenscontrole. Deze laatste is dus de enige dat het recht heeft om een reiziger de toegang tot België toe te staan of te weigeren.

Elke reiziger moet aan de grenscontrole en aan de luchtvaartmaatschappij kunnen aantonen dat hij of zij aan de binnenkomstvoorwaarden zal kunnen voldoen bij aankomst aan de Schengen-buitengrenzen door middel van de nodige documenten.